Ochrana osobných údajov

A. Základné informácie

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je v zmysle článku 4, ods. 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR):

BAUBRAS POLSKA JANUSZ NOWAK , ul. Handlowa 3, 35-103 Rzeszów, IČO: 181036517, DIC: PL8133245437 (dále jen: „správce“).

2.Kontaktní údaje

BAUBRAS POLSKA JANUSZ NOWAK

ul. Handlowa 3

35-103 Rzeszów

e-mail: biuro@baubras.com

telefon: 0904 941 609

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

B Bezpečnosť údajov

Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

1. Pri prenose osobných údajov pomocou tejto webovej stránky sa zásadne využíva tzv. bezpečnostný protokol SSL (Secure Socket Layer) v spojení s 256-bitovým šifrovaním. O prenose šifrovaných údajov vás informuje zobrazený symbol kľúča, príp. zamknutého zámku na dolnej stavovej lište prehliadača. Šifrovanie prepojenia sa realizuje kódovaním High-grade-Encryption (AES-256 256 bitov) a výmenou 1024 bitových kľúčov RSA.

2. Pokiaľ v rámci procesu objednávky v online obchode platíte platobnou kartou, používame zabezpečenú platobnú metódu GoPay.

3. So svojimi prístupovými údajmi by ste mali vždy zaobchádzať diskrétne a po každom ukončení komunikácie s nami by ste mali zatvoriť okno prehliadača, najmä ak počítač používate spoločne s inými osobami.

4. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu) Príjemcami osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúce marketingové služby. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.Náš oprávnený záujem na spracovanie spočíva v zaistení technickej prevádzky a v prevencii zneužívania našich webových stránok. Zaistenie technickej prevádzky a prevencie zneužívania je aj v záujme užívateľov na bezpečnom spracovanie dát a využívanie ponúkaných služieb.

6. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené príjemcovi (prepravcovi,DHL, DPD, Slovenská pošta a.s., Slovak Parcel Service s.r.o., Zásielkovňa s.r.o.) za účelom splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (riadne a včasné dodanie tovaru). V súlade s uvedeným sprístupňuje predávajúci osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno a priezvisko (obchodné meno), adresa pre doručovanie, telefónne číslo a celkovú cenu objednávky príslušnému príjemcovi týchto osobných údajov, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.

7. Kupujúci vystavením objednávky poskytuje svoje osobné údaje uvedené v objednávke predávajúcemu dobrovoľne na účely uzavretia kúpnej zmluvy a jej plnenia. Ak dotknutá osoba neposkytne predávajúcemu, resp. prevádzkovateľovi požadované osobné údaje, dôsledkom neposkytnutia takých osobných údajov je neuzatvorenia zmluvy medzi dotknutou osobou (kupujúcim) a prevádzkovateľom (predávajúcim).

8. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho po celú dobu existencie zmluvného vzťahu s predávajúcim, prípadne do doby písomného odvolania jeho výslovného súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov na marketingové účely.Náš oprávnený záujem na spracovanie spočíva v zaistení technickej prevádzky a v prevencii zneužívania našich webových stránok. Zaistenie technickej prevádzky a prevencie zneužívania je aj v záujme užívateľov na bezpečnom spracovanie dát a využívanie ponúkaných služieb.

C. Zásady uchovávania a vymazávania osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na zabezpečenie účelu spracúvania alebo tak dlho, ako je stanovené v zákonoch alebo platných predpisoch, napr. obchodných a daňových archivačných povinnostiach. Po zániku účelu (napr. pri odhlásení odoberania nášho newslettera) alebo po uplynutí zákonom predpísanej archivačnej lehoty sa príslušné osobné údaje automaticky vymažú v súlade so zákonnými predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. obmedzené spracúvanie v rámci zákonných archivačných povinností. Z dôvodov obozretnosti si vyhradzujeme ďalšie použitie dát v anonymizované podobe.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákonnej povinnosti, konkrétne splnenie zákonných archivačných povinností, vyplýva z článku 6, ods. 1, vety 1, písm. c) GDPR. Ak sa osobné údaje spracujú podľa článku 6, ods. 1, vety 1, písm. f) GDPR za účelom ochrany nášho oprávneného záujmu na zachovanie dôkazov, zanikajú tieto účely spracúvania po uplynutí zákonných premlčacích lehôt. Bežná zákonná premlčacia lehota trvá tri roky. Právnym základom pre akúkoľvek anonymizáciu je tiež čl. 6 ods. 1 veta prvá písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v údržbe a optimalizácii našich služieb.

Ďalšie informácie o konkrétnych lehotách platných pre uchovávanie a vymazanie nájdete v jednotlivých opisoch služieb, resp. v informáciách v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

D. Návšteva našej webovej stránky, súbory cookies

Používame na účely vyhotovenia štatistík a pre podporu on-line marketingu rôzne technické nástroje.

Technický aspekt poskytovania webovej stránky

Keď navštívite našu webovú stránku, získavame nasledujúce údaje, ktoré technicky potrebujeme na to, aby sa vám naša webová stránka zobrazila a aby sa zabezpečila stabilita a bezpečnosť našej online ponuky:

IP adresa (najneskôr po 30-tich dňoch sa anonymizujú výmazom posledných 8 miest),

rozdiel časového pásma vzhľadom na greenwichský stredný čas (GMT),

obsah požiadavky (konkrétna stránka),

stav prístupu/stavový kód HTTP,

aktuálne prenesený objem dát,

webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka,

prehliadač,

operačný systém a jeho pracovná plocha,

jazyk a verzia softvéru prehliadača.

Vyššie uvedené dáta tiež používame pre technickú optimalizáciu a ako súčasť opatrení pre zabezpečenie dát. Okrem toho používame predtým uvedené údaje na štatistické účely a na zlepšenie našej online ponuky, avšak spôsobom, ktorý neumožňuje priradenie ku konkrétnej osobe.

Právnym základom tohto získavania a spracúvania je článok 6, ods. 1, veta 1, písm. f) GDPR.

  Kupujúcim poskytnuté osobné údaje predávajúci spracováva na účely:

–     evidencie objednávok kupujúceho,

–     uzatvorených kúpnych zmlúv,

–     vystavenia faktúr a iných daňových dokladov,

–     marketingových aktivít predávajúceho (zasielaní obchodných oznámení o akciách, novinkách, zľavách e-mailom), ak s tým kupujúci vyjadril osobitný súhlas,

–     uplatňovania zliav pre kupujúcich,

–     prepravy objednaného tovaru kupujúcemu na určené miesto dodania,

–     riešenia prípadných reklamácií kupujúcim.

  Na účely realizácie zmluvného vzťahu predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu povinných údajov:

a)meno a priezvisko kupujúceho (príp. meno a priezvisko kontaktnej osoby, ktorá za právnickú osobu vystavila objednávku),

b)adresa (fakturačná príp. doplnenie dodacej adresy, ak je táto iná ako fakturačná adresa),

c)telefón, e-mail kontaktnej osoby kupujúceho.

Prevádzkovateľ je ďalej povinný dotknutej osobe pri získaní jej osobných údajov poskytnúť informáciu o tom, že má

  1. a)právo svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov kedykoľvek odvolať,
  2. b)právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú dotknutej osoby (§ 21)
  3. c)právo na opravu osobných údajov (§ 22),
  4. d)právo na výmaz osobných údajov (§23),
  5. e)právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov (§ 24),
  6. f)právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26),
  7. g)právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27).

  Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona o OOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

Predávajúci je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe (kupujúcemu) informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne dieťaťu. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

   Predávajúci poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28. V prípadoch uvedených v § 18 ods. 2 nemôže prevádzkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv podľa § 21 až 28, ak nepreukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23.11.2022

.